چارت ماهنامه طلوع زاگرس به ثبت رسید.

از سوی جامع رسانه های کشور چارت سازمانی ماهنامه طلوع زاگرس در این سامانه ثبت شد.

مجوز ماهنامه طلوع زاگرس شهریور ماه سال ۹۸ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد و طی دو سال فعالیت خود ۲۰ شماره به زیر چاپ رفته و از سوی هیات ارزیابی بر مطبوعات با توجه به اعلام وصول به موقع و نوع چاپ نمره ۷۸/۹ را دریافت کرده است.

اسامی چارت ماهنامه طلوع زاگرس

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هوشنگ حاتمی

قائم مقام و سردبیر: فیروز بیگلری

امور رایانه: آرمان فرهادی زاده

مدیر داخلی: مهتاب محمودی

مدیر تحریریه : الهام سعیدی بروجنی

امور تبلیغات: صابر بویری

صحفه آرا : حمیدرضا ناصری

  • نویسنده : فیروز بیگلری